Soutěž v třídění odpadu

Obec Josefov oznamuje občanům, že zastupitelstvo obce schválilo motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež.

Soutěž je zahájena dnem 3. června 2017, kdy soutěžící mohou odevzdávat tříděný odpad dle pravidel soutěže. Tento den na Výletišti pod Zeleným od 10.00 hod. do 12.00 hod.) (Pravidla obce Josefov pro tuto soutěž jsou v příloze níže ve formátu PDF)

Kategorie soutěžících:

  1. děti do 15 let,
  2. mladiství do 18 let,
  3. dospělí.

Tříděný odpad a jeho složky:

  1. papír (modrý pytel),
  2. plast včetně PET láhví (žlutý pytel),
  3. nápojový karton (oranžový pytel).

Složky tříděného odpadu se budou odevzdávat v pytlích určených pro každou jeho složku. Pytle na tříděný odpad a značkovací fixy jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo v Místní knihovně.

Pytle s vytříděným odpadem soutěžící označí identifikátorem značkovacím fixem na dvou místech, aby je nebylo možno zaměnit. (identifikátor je číslo popisné/rok narození, vzor 131/91)

Pytle s vytříděným odpadem budou soutěžící odevzdávat v domečku na tříděný odpad ve dny a čase k tomu určených osobě pověřené starostou obce, která zaznamená měrné hodnoty. (každá druhá lichá sobota od 10.00 hod. do 11.30 hod., případná změna doby a času bude oznámena místním rozhlasem nebo v Josefovských zprávičkách)

Měrnou hodnotou je celkový počet pytlů všech složek tříděného odpadu v pořadí přednosti papír, plast, nápojový karton.

Soutěžící musí třídit všechny uvedené složky tříděného odpadu.

V případě, že bude soutěžící podvádět, bude ze soutěže pro daný rok vyloučen!

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. listopadu příslušného roku.

Úspěšní soutěžící obdrží hodnotné ceny.

Děkujeme občanům, kteří nám pomáhají s čistotou v obci a zodpovědně třídí odpad.

Starosta soutěžícím i obci přeje, co nejvíce vytříděného odpadu!

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI