POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

5. prosince 2011

Zasedání se bude konat v pondělí dne 12. prosince 2011 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– Smlouvy s Jihomoravským Krajem o poskytnutí dotace na SDH
– Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
– Nařízení obce č. 1/2011
– inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– směrnice k provedení inventury
– směrnice k provádění odpisů majetku
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 7/2011
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 8/2011
5.3 Rozpočtového provizoria na r. 2012
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ke stažení

 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI