POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. listopadu 2013

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 14. listopadu 2013 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– směrnice o majetku obce
– avíz k úhradě Regionu Podluží
– záměru obce č. 1/2013 – prodej pozemků
– příspěvku na provoz IDS-JMK na rok 2014
– platební výměr obce o ceně nájmu na rok 2013
– platební výměr obce o ceně nájmu (pachtovného) na rok 2014
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 5/2013
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 6/2013
5.3 Rozpočtového opatření č.j. 7/2013
5.4 Rozpočtového provizoria obce na r. 2014
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI