Povinně zveřejňované informace

Název subjektu

Obec Josefov

Důvod a způsob založení

Obec Josefov vznikla na základě ústavního práva na územní samosprávu a ze zákona jako územní samosprávný celek.

Je veřejnoprávní korporací mající vlastní majetek, vystupující jako právnická osoba s plnou právní osobností.

Posláním obce Josefov je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a ochrana veřejného zájmu při své činnost; výkon samosprávy v samostatné působnosti a státní správy v přenesené působnosti.

Organizační struktura

Zastupitelstvo, Starosta, Obecní úřad, Výbory zastupitelstva – Finanční výbor, Kontrolní výbor, Kulturní a sportovní výbor.

Kontaktní spojení

Obec Josefov
Hlavní 131
696 21 Josefov

Telefon: 518 373 004

E-mail: info@josefov.eu

Oficiální webové stánky: www.josefov.eu

ID DS: rcjbnhi

Případné platby můžete poukázat

Komerční banka a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 24629671/0100

00488496

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet obce 2012
Rozpočet obce 2013
Rozpočet obce 2014
Rozpočet obce 2015
Rozpočet obce 2016
Rozpočet obce 2017
Rozpočet obce 2018
Rozpočet obce 2019
Rozpočet obce 2020

Rozpočtová odpovědnost

Ochrana osobních údajů

Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací písemně, elektronicky či osobně se kontaktujte na výše uvedených kontaktech.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu dle § 16 zákona 106/ 1999 Sb.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona 106/1999 Sb.

Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

Návody pro řešení běžných životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecně závaznými vyhláškami, nařízeními a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce, v sekci aktuálně či pro občany.

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Josefov rozhoduje.

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších přepisů

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné a podzákonné normy v platném a účinném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpis
 • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. Ministerstva vnitra 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (Rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb., o součinnosti orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tyto zákonné a podzákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.

Úplné znění zákonů lze získat na této adrese.

Sazebník úhrad

Obec Josefov je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

Výroční zpráva

Zveřejnění poskytnutých informací

Licenční smlouvy

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Elektronická adresa podatelny

info@josefov.eu

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI