Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

5. března 2021

Zasedání se koná v pátek dne 12. března 2021 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 7/2020
5.2 Návrh rozpočtu obce Josefov na rok 2021
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smluv a dohod
– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,sklepy,rozš.kNN,Bílík“)
– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,rozš.kNN,Bartík/181“)
– veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
– smlouva na zajištění služeb GDPR
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost Víly pro děti, nadační fond o finanční dar
8. Různé, mj.
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– realizace investic a oprav v roce 2021
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti kulturně-společenských a sportovních akcí
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 5. března 2021
sňato: 12. března 2021

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI