POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. září 2018

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,Sportovní,příp.kNN,Vaculík“)
– změny Stanov MAS Dolní Morava
– příspěvku na provoz IDS-JMK na rok 2019
6. Rozpočtové hospodaření obce
6.1 Rozpočtové opatření č.j. 2/2018
6.2 Rozpočtové opatření č.j. 3/2018
7. Projednání žádostí a stížností
– žádost o pronájem části pozemku obce Josefov
8. Různé
– záležitosti ČOV
– záležitosti soudního řízení pozemků Za Dvorem
– Program rozvoje obce Josefov
– volby do Zastupitelstva obce Josefov
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

 

vyvěšeno: 6. září 2018
sňato: 13. září 2018

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI