POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

20. června 2019

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 27. června 2019 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Projednání Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2018
5.2 Projednání Účetní závěrky obce Josefov za rok 2018
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Klimatizace Kulturní dům Josefov“
– veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Josefov na dofinancování sociálních služeb s městem Hodonín
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar DH Lanžhotčanka pro účast na mezinárodním folklorním festivalu
8. Různé, mj.
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2018
– oprava povrchu Výletiště pod zeleným
– záležitosti Změny č. 3 Územního plánu Josefov
– Josefovské krojové hody
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem

Mgr. Vojtěch Pospíšil

starosta

vyvěšeno:        20. června 2019
sňato:               27. června 2019

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI