POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. prosince 2020

Zasedání se bude konat v úterý dne 15. prosince 2020 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 6/2020
– Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2021
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– OZV č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– Dodatek č. 12 ke smlouvě za uložení odpadu se Skládka Hraničky Mutěnice
– Směrnice č. ÚČ 1/2020, pro provádění finanční kontroly
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2021 Malovaný kraj Břeclav
– žádost o finanční dar na r. 2021 Kynologický klub Josefov
8. Různé, mj.
– záležitosti cyklostezek
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 7. prosince 2020
sňato: 15. prosince 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI