POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. června 2022

Zasedání se bude konat v úterý dne 14. června 2022 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Projednání Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2021
5.2 Projednání Účetní závěrky obce Josefov za rok 2021
5.3 Rozpočtové opatření č.j. 1/2022
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– prodej pozemku obce p.č. 131/1 v k.ú. Josefov u Hodonína
– výběr zhotovitele Dětské hřiště, Josefov
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé, mj.
– volby do zastupitelstva obce v roce 2022
– záležitosti cyklostezek v k.ú. Josefov u Hodonína
– realizace investic a oprav v roce 2022 a dotace pro obec v roce 2022
– Josefovské krojované hody
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 7. června 2022
sňato: 14. června 2022

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI