POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

31. srpna 2023

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 7. září 2023 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 2/2023
– Rozpočtové opatření č.j. 3/2023
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Prušánky,Nechory,zaústění DTS NA KONCI“)
– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Prušánky,Nechory,rozš.VN35,HM,K/783/8“)
– výběr zhotovitele akce Projektová dokumentace cyklostezky Josefov – Prušánky, k.ú. Josefov
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko o finanční dar
– žádost p. Zdeněk Klečka o pomoc s provozem obchodu smíšeného zboží
– žádost spol. HM s.r.o. Hodonín o koupi pozemku p.č. 783/13 v k.ú. Josefov u Hodonína
8. Různé, mj.
– záležitosti cyklostezky
– sběrný dvůr
– průběh realizace investic a oprav v roce 2023 a dotace pro obec v roce 2023
– informace o zájmu EG.D odkupu části pozemků 252/1 a 822/1 v k.ú Josefov u Hodonína z důvodu záměru rozvoje distribuční sítě v obci a záměru rekonstrukce sítě NN obci Josefov
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 31. srpna 2023
sňato: 7. září 2023

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI