KONKURS na funkci ředitele mateřské školy Lanžhot

24. října 2011

Rada města Lanžhot ve smyslu § 166 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje konkurs na funkci ředitele Mateřské školy Lanžhot, Komenského 2.

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele školy podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném
znění,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
4) dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně funkčního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup do funkce: 01.02.2012
Obálku označte slovy: „Konkurs – neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do: 11.11.2011 na adresu: Městský úřad Lanžhot,
Náměstí 177/2, Lanžhot 691 51

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI