Konkurs na místo ředitele/-ky ZŠ a MŠ Prušánky

7. února 2023

Přihlášky do 31. 3. 2023, předpokládaný nástup 1. 7. 2023

Rada obce Prušánky vyhlašuje ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/-ky

Základní školy a Mateřské školy Prušánky, okres Hodonín, příspěvkové organizace,
se sídlem Prušánky 289, 696 21 Prušánky, IČO: 70915121
, jejímž zřizovatelem je obec Prušánky, se sídlem Prušánky 100, 696 21 Prušánky, IČO 00285226.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

»    odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,

»    příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,

»    plná způsobilost k právním úkonům,

»    bezúhonnost,

»    zdravotní způsobilost,

»    znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»   znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»   znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»    základní ekonomické znalosti,

»    organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete:

  • přihlášku (vedle obecných údajů o své osobě – titul, jméno a příjmení, bydliště, uchazeč uvede kontaktní adresu, liší-li se od bydliště, telefon, příp. e-mail, pracovní pozici a podpis uchazeče),
  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně funkčního zařazení) podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • koncepci rozvoje a řízení školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 normostran).

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 31. 3. 2023 na adresu:
obec Prušánky, se sídlem Prušánky 100, 696 21 Prušánky.

Předpokládaný nástup do funkce je 01.07.2023.

Obálku je třeba označit „Konkurs ředitel/ka ZŠ a MŠ Prušánky – NEOTVÍRAT“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Ing. Zbyněk Němeček
starosta obce Prušánky

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI