Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

22. srpna 2011

Zasedání se bude konat ve středu dne 31. srpna 2011 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– příspěvku Regionu Podluží
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 3/2011
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 4/2011
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI