Revize katastrálního operátu v katastrálním území Josefov u Hodonína

14. dubna 2017

Základní informace k probíhající revizi katastrálního operátu v k. ú. Josefov u Hodonína

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla v letošním roce v katastrálním území Josefov u Hodonína zahájena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). V průběhu prováděné revize budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Pro zjišťování změn a nesouladů při revizích katastru je charakteristické, že zaměstnanec vykonávající revizi ověřuje skutečný stav přímo v terénu, v případě potřeby na místě projednává zjištěné nesoulady s vlastníky a informuje je o možnostech nápravy zjištěného stavu.

Hranice pozemků se revidují se záměrem, aby byly řešeny nesoulady vyplývající z rozdílů v druzích pozemků a způsobech využití pozemku evidovaných v katastru a jejich skutečnosti v terénu. Dále se jako nesoulady řeší zjevné a významné rozdíly v poloze existující stabilizace vlastnických hranic v terénu v porovnání s katastrální mapou. U staveb se porovnává evidence v katastru nemovitostí v souboru popisných i geodetických informací se skutečností.

Zjištěný nesoulad projedná zaměstnanec katastrálního úřadu s vlastníkem nemovitosti a společně stanoví způsob jeho odstranění. Vlastníkovi se dostane informace, jaké listiny má doručit na katastrální pracoviště a zda je nutno zajistit na své náklady zaměření hranic v terénu.

Povinnost vlastníků ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí a předložit listinu, která změnu dokládá, stanovuje § 37 odst. 1 d) katastrálního zákona.

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI