Slovo starosty

12. června 2010

Vážení občané! Další rok je za námi a ten příští je volební, trošku tedy mohu zhodnotit působení nejenom mé a dalších zastupitelů z kandidátky KDU-ČSL, ale i ostatních zastupitelů. Pokud vše půjde standardní cestou, další Úvodní slovo Vám předloží starosta vzešlý z podzimních komunálních voleb příštího roku. Jak doufám, bude mít lepší zprávy.

Vy, kteří chodíte na naše jednání zastupitelstva, jste si jistě všimli, že drtivou většinou jednáme ve shodě. To mě velmi těší a jak jsem přesvědčen, je to ku prospěchu celé obce. Navenek nepůsobí dobře, když obec není jednotná, to jistě vidíte v médiích a na fungování některých obcí a i jinde. Těchto problémů jsme ušetřeni a za to děkuji všem zastupitelům. Brazilci říkají: „Strom oblečený v pěkném listí nerodí vždy sladké ovoce.“ Ale snad naše fungování a služba Vám, občanům, taková není. Osobně jsem ovšem velmi rád, že táhneme za jeden provaz. V minulosti jsme řešili dostatek problémů, které vyvolávaly hodně emocí, ale dnešní situace ukazuje, že jsme nakonec rozhodli správně (např. prodej bývalého obecního úřadu, bývalé fary atd., kdy dnešní rozpočet by nám neumožnil žádné zhodnocení ani údržbu).

Určitě platí, že odpovědný politik musí hledět dál než k termínu příštích voleb. Situace ve společnosti není optimální. Stav obecních rozpočtů je stále častějším tématem rozhovorů mezi mými kolegy starosty. Velká část z nich přistupovala již ke tvorbě rozpočtu na rok 2009 velmi obezřetně, přesto jsou dnes zaskočeni mírou propadu daňových příjmů obcí. Já také. Musíme přehodnocovat původní záměry oprav, omezovat nové investice. Financování významných dotačních projektů nám dosud vycházelo, ovšem výhled na financování ČOV je velká neznámá. Samozřejmě úspěchu výstavby ČOV jsme ochotni obětovat velmi mnoho. Držte palce!

Tím víc nás všechny zajímají ekonomické výhledy hospodaření státu, predikce daňových příjmů a návrhy úsporných opatření na rok 2010. Předpokládáme-li, že se ekonomika příštího roku bude pohybovat na úrovni roku letošního, dosáhnou příjmy obcí výše 85 až 90 procent skutečnosti roku 2008. Ovšem podle mého soukromého odhadu bude situace významně horší. Dlouhodobý účinek takového propadu povede k minimalizaci investičních a rozvojových aktivit a způsobí další významný nárůst zanedbanosti obecních majetků. To si naše obec nemůže dovolit a věřím, že dopady budou co nejmenší. Na to tam sedíme. Jinak nás vyneste vidlama a zvolte si lepších.

Za mimořádně významné, a až neuvěřitelné, považuji především to, že nadále nemáme žádný úvěr a udržení stávající výše obcí vybíraných poplatků na obyvatele, jako odvoz TKO Kč 300,- a stočné Kč 100,-, je dlouhodobě na stejné výši. Bohužel mám pocit, že někteří z Vás si toho vůbec neváží a co je smutné, nechovají se tak, aby poplatky mohly zůstat stejné. Prostě jinými slovy: Je to tak, že někteří z nás si neváží této výše poplatků. Všichni znáte svoje práva, ale jen někteří znáte svoje povinnosti. Tak to ovšem nejde. Chcete-li změnu k lepšímu, začněte prosím u sebe.

Trvale se snažíme Vás nezatěžovat poplatky, zejména všechny naše děti mají v obci vše zdarma. Nadále radnice finančně přispívá na nově narozené dítě a na malé děti. Věnujeme jim maximální možnou pozornost. Jsem přesvědčen, že není nic důležitějšího než naše děti a jsem velmi rád, že obecní zastupitelé jsou stejného názoru.
Pro radnici, a to nejenom naši, je jednoduché poplatky navýšit a významně tak ovlivnit příjmy. Pro ilustraci je nutné sdělit, že když navýšíme poplatky např. o Kč 300,-, hned se nám to při našem malém počtu občanů projeví v příjmu o cca Kč 120.000,-. Tak ovšem zatím k problematice nechceme přistupovat a také Vás zdvořile žádám, abyste se k obecnímu majetku chovali zodpovědně, ctili obecní a společensky významné hodnoty, šetřili životní prostředí a dbali obecních zájmů. Mějte na paměti, že obecní zájmy jsou Vaše vlastní.

Někde jsem četl, že udělat něco dobrého je těžké, a žít jako člověk spíše, než jako zvíře, není z toho výjimkou. K tomu je třeba mravní vážnost a sebekázeň. Sokratés se proslavil svým výrokem, že poznání je ctnost, že znát dobré, znamená konat dobré. Aristotelés a svatý Pavel tomu rozuměli zřejmě lépe. Ostatně všichni si můžeme ve svém životě připomenout chvíle, kdy jsme věděli naprosto přesně, co je správné, ale neudělali jsme to, a podobně jsme věděli, co je špatné, a udělali jsme to.
Právě proto katoličtí duchovní vůdci nabádají své penitenty, aby, až příště budou mít chuť na koláč, snědli mrkev, ne proto, že jíst koláč by bylo špatné, ale proto, že zvykneme-li si ukáznit svou vůli v případech, kdy o morálku nejde, jsme lépe připraveni pro chvíle pokušení, kdy se skutečně musíme rozhodnout mezi dobrem a zlem. A právě tak jako snáze propadneme hříchu, jsme-li zvyklí hřešit, je také pravda, jak poznamenal Aristolelés, že ctnostný život je tím snazší, čím více se o něj snažíme a čím více jsme na něj zvyklí.

Jak se nám daří reagovat na celospolečenské problémy?

Naše obec dosáhla úspěchu v soutěži „Obec přátelská rodině“ vyhlašované ministerstvem práce a sociálních věcí. Skončili jsme třetí v celostátním rozsahu a v kategorii obcí do 500 obyvatel. Získali jsme tak příslib dotace Kč 60.000,- , kterou hodláme po jejím získání použít na kulturu a rozvoj vzdělání našich dětí.

Navázali jsme tak na loňskou soutěž o „Strom roku“, kdy jsme s oskeruší skončili celostátně druzí. Proto máme těch sto nově zasazených oskeruší v katastru. Za to děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Samozřejmě věnujeme péči i našim seniorům, radnice jim kromě standardní kytice k životnímu jubileu vychází vstříc i s ostatními problémy. S problémy běžnými i neběžnými snad pomáháme všem, starosta i místostarosta jsme právníci, a naše služby nad běžný rámec využíváte.

V roce 2009 jsme dokončili a podařilo se

– územní plán, který velmi významně zhodnotil nejenom obecní majetek, ale především soukromé nemovitosti v obci, rozvoj obce je tedy zajištěn. Velmi dobrou zprávou pro Vaše nemovitosti je, že nemine týden, aby se na radnici neobjevil zájemce o bydlení v obci.

– dětské hřiště pořízením houpaček a trampolíny. Děti hřiště hojně využívají a tak obavy, že hřiště děláme zbytečně, se ukázaly jako liché.

– cestu za hřištěm základním povrchem z recyklátu.

– cestu od Sv. Trojice k rybníku základním povrchem z recyklátu.

– panelovou cestu od sklepa pana Kychlera až za sklep pana Ing. Zimáka. Byla to docela dřina, starosta v rámci boje za štíhlou linii jednu sobotu vypomáhal, a tudíž musí vzpomenout občerstvení vynikajícím vínem pana Miroslava Kychlera a nasazení obecních zaměstnanců.

– část cesty kolem Kynologického klubu základním povrchem.

– dobudovali jsme komunikace okolo bývalé skládky až na část od sklepa pana Tománka k objektu Kynologického klubu.

– získali jsme stavební povolení na dostavbu kanalizace a ČOV, ovšem zatím nikoli finance.

– byly dokončeny pozemkové úpravy v lokalitě Úzké (snad na jaře bude vybudován protipovodňový val).

– autobusovou zastávku. Letos nám opět velmi významně přispěli naftaři. Letos částkou Kč 300.000,- v rámci sponzoringu Energie z přírody 2009 a díky laskavosti vedení MND, a.s. projekt „Josefov – autobusová zastávka“ uspěl. Máme tak novou čekárnu, velkou část chodníku u čekárny a nové lavičky u obou zastávek včetně výsadby zeleně.

– zakoupili jsme část pozemků na hřbitově. Pohřebnictví je nadále v popisu práce proškolených obecních zaměstnanců, a tak poslední služba je na požadované kulturní a technické úrovni a nízké ceně.

– zakoupili jsme významnou část pozemků pro přístupovou komunikaci ke hřbitovu, kde uvažujeme vybudovat osvětlení a nový vodovod na hřbitov.

– zajistili jsme novou elektrickou přípojku k tancplacu „Pod Zeleným“.

– kromě ČOV a dostavby kanalizace máme hotové projekty na silnici v ulici Prostřední a projekt na novou hasičárnu. Proběhl celkový monitoring celé kanalizace studenty a máme tedy špičkový pasport kanalizace.

– vykoupili jsme část pozemků na stavbu cyklostezky do Prušánek.

– v ochraně životního prostředí jsme udrželi první místo ve sběru a třídění odpadů na celém okrese a pokračovali jsme ve významných úklidech v obci.

– proběhla velmi významná výsadba stromů v extravilánu obce, bývalé skládce, podél cest a biokoridoru v lokalitě Úzké. To jen pro informaci stálo několik set tisíc korun! Ani jiná místa v obci nezůstala bez výsadby – např. v ulici U Školy a u autobusové zastávky. Obec nadále udržuje všechna sběrná místa a zdarma poskytuje pytle na tříděný odpad.

– významnými pomocníky radnice jsou hasiči, kteří pořádají každoročně sběr železa a barevných kovů. Naši hasiči jsou starostovou chloubou – mají cisternu po generálce, nové individuální vybavení až na helmy, které snad pořídíme co nejdříve. Společensky se prezentují na soutěžích a každoročně pořádají vynikající ples pro nás všechny. Přitom významně pomáhají při havarijních situacích a za to jim patří dík!

– v oblasti kultury jsme pokračovali ve všech našich tradicích, zejména jsme zajistili účast na pondělních hodách, přidali jsme pohodovou zábavu, nově uspořádali drakyádu a také výstavu vánočních pamlsků včetně prací našich dětí ze základní školy.

– nadále jsme pokračovali v podpoře mladých rodin vyplacením Kč 10.000,- za každé nově narozené dítě včetně příspěvku Kč 1.500,- na každé dítě do 6 let věku. Naše děti si to přece zaslouží.

– a starosta si udělal radost – máme nový asfaltový povrch v ulici U Školy u popelnic, nejenom u jeho domu. To je první vlaštovka konečného povrchu na všech obecních cestách z betonových pražců. Dobrá zpráva je, že silnice slouží všem a je velmi frekventovaná.

– nadále jsme podporovali stolní tenisty, především jejich Silvestrovský turnaj a jimi garantované sportovní vyžití našich dětí, také naši Mužáci jsou významně podporováni. Jejich Předhodové zpívání je na vysoké společenské úrovni, což dosvědčuje hojná účast účinkujících a diváků.

– Fotbalisti také nepřišli zkrátka, o tom svědčí již každoroční mezinárodní fotbalový turnaj. Také nově zavedený turnaj ulic vypadá velmi nadějně.

– ostatní sportovci (volejbalisti, kuželkáři, kynologové) a ani kulturní akce (chasa se stavěním květnových májek děvčatům, a hodami, modeláři, děti s dětským dnem, hrkačováním a Smrtnicí) také nepřišli zkrátka.

– pro vinaře obec zajišťuje distribuci pitné vody a výběr vodného, pořádek na veřejných prostranstvích je už samozřejmostí až na některé drobnosti, které pořešíme v nejbližší možné době.

– podařilo se nám zrekonstruovat dřevěný kříž ve sklepech a dále upravujeme okolní prostranství.

– naše obec je nadále sdružená s ostatními okolními obcemi v Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko. Spolupracujeme s ostatními obcemi, a to dokládá nejen nově postavená krásná rozhledna u Nového Poddvorova. Máme připraveny další projekty a věřím, že se nám je podaří uskutečnit.

Jen musím nutně poznamenat, že spolupráce a komunikace s mnoha lidmi, ač většinou nebyli z naší obce, přes některé problémy, mne velmi obohacovala a na základě dosažených výsledků mne ubezpečila o tom, že celospolečenské změny byly k lepšímu. Ano, jednal jsem v drtivé většině s kompetentními lidmi a moc si přeji, abyste ten pocit, když přijdete k nám na radnici, měli také.

Jako každoročně jsme sestavili kalendář kulturních a společenských akcí v naší obci na příští rok 2010. Po jeho zhlédnutí jsem si uvědomil, že vlastně již tradičně pořádáme divadlo pro děti a také divadlo pro dospělé provedené umělci národního divadla z Opavy, máme zavedené fotbalové turnaje a pondělní Lázeňské hody, špičkové Zarážání hory, Mikulášskou nadílku, o jaké si jinde mohou nechat jen zdát, a svépomocí pořádáme místostarostou s jeho kolegy zastupiteli a našimi hasiči provedený super Silvestrovský ohňostroj. Návštěva z širokého okolí svědčí o tom, že ohňostroj je vynikající. Ano, někomu se to zdá málo, s tím nic nenadělám.

Akce na příští rok najdete na jiném místě tohoto Zpravodaje, a jak se jistě přesvědčíte, není jich málo, zejména bych upozornil na akci našich hasičů, kteří mají velmi významné výročí. Na hasiče si každý vzpomene, až je zoufale potřebuje, v mém případě, jak doufám, tomu tak není. Radnice jim věnuje trvalou pozornost, a tak například prasklý vodovod a následně zatopené sklepy rodinného domu řeší s přehledem a minimálními následky.

Co se nám dosud nepodařilo?

Nemáme cyklostezku, přístupový chodník a parkoviště, ani pozemky u hřbitova, ČOV, most do sklepů a spoustu dalšího. Z dalších významných záležitostí krom uvedených si přeji výměnu všech veřejných osvětlení v obci a ve sklepech, a tak přispět v konečném důsledku k nižší spotřebě elektrické energie.

Vše výše zmíněné jistě zhodnotíte v podzimních komunálních volbách příští rok 2010. Mohu jen konstatovat, že nejenom já, ale i moji spolupracovníci jsme chtěli a chceme pro naši společnou obec to nejlepší.

Když se tak ohlédnu, zatím jsem nepoděkoval svým spolupracovníkům, a to nejenom z obecního úřadu, kdy zejména paní účetní to má se mnou velmi těžké, ale také zastupitelům, kteří dle mého názoru dělají maximum pro spokojenost Vás, občanů, a vizáž naší obce. Obvykle za to nesklízejí žádnou pochvalu, jen často neadekvátní připomínky. Děkuji velmi!

Společnost potřebuje úplně všechny, zedníky, řezníky, pekaře i lékaře, uklízečky a tak dále, každého, kdo i drobnou prací prospívá ostatním. Bez Vás a Vaší práce a dobrého vztahu k ostatním se neobejdeme.

Děkuji každému, kdo aspoň tím, že zametá před svým prahem a nepálí plasty a třídí odpad, resp. dělá cokoli pro to, abychom se mohli kdekoli bez posměchu hlásit k tomu, že jsme z Josefova.

Nadcházející rok bude super volební. Pojďte prosím všichni ke každým volbám, nedejte na plané sliby a pamatujte snad jen toho, že přítele poznáte až v okamžiku, kdy ho potřebujete.

Vážení spoluobčané,

jistě mám mnoho chyb a mí všichni spolupracovníci také. To, že Vám dělám starostu, považuji za velkou čest nejenom pro mne, ale všechny mé blízké, i když srandovně občas v našich Josefovských zprávičkách o sobě napíšu, že jsem Přemysl První zvaný Ušatý nebo že paní knihovnice je zástupce pekla na zemi pro Josefov.

To aby naše děti měly respekt z čerta na Mikuláše, a přesto se nebály přijít ani na dětský den.

Vzpomeňte jen, že zase letos na hody paní knihovnice dodala radnicí plně dotované volňásky pro každé dítě v obci na hodové atrakce. Že život není jen o zábavě, víme všichni, proto nadále mají děti v knihovně vše bez jakýchkoli poplatků. Takovou pekelnici by chtěli všude!

Ale aspoň naše originální Zprávičky čtete a víte tak o všem důležitém, co se u nás děje. Přece je důležité se občas zasmát.

Do nového roku 2010 Vám přeji, abyste se svými dětmi i blízkými zažili co nejvíce krásných chvil a náš společný domov byl lepší.

Jak občas bývá napsáno v jídelním lístku některých restaurací, pokud jste byli spokojeni, řekněte to všem, pokud jste spokojeni nebyli, zavolejte v našem případě starostovi na telefon 602 733 337.

Přemysl Růžička

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI