Poplatky v obci Josefov na rok 2024

Obecní úřad informuje občany, že na jednání zastupitelstva obce byly schváleny Obecně závazné vyhlášky, a to o místním poplatku ze psů a za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice).

Nejprve bych chtěla občany upozornit, že zákon o odpadech obsahuje povinnost občanů, a to nejprve veškerý produkovaný odpad doma vytřídit, tedy sklo, plasty, papír, krabice od nápojů atd. a teprve potom zaplňovat popelnici k vývozu. Nemělo by se tedy stávat u běžné domácnosti, že by před domy mělo být při každém svozu 3 a více popelnic a k tomu ještě pytle. Pokud budete třídit, tak jestliže nenastane nějaká mimořádná událost, nemůžete naplnit 3 popelnice a ještě pytle k tomu. Myslím si, že v obci máme dost sběrných míst jak na tříděný odpad, tak sběrný dvůr a konají se i odpadové sběrné dny.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodaření – popelnice

Poplatek platí občané přihlášení v obci k trvalému pobytu a také vlastníci domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Poplatek je 600,–Kč za osobu a rok. Pro individuální rekreaci je snížen o 150,–Kč (=450,–Kč – např. sklepy, pokud vozíte odpady do veřejných černých kontejnerů). Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. června 2024 a do 30. listopadu 2024 !!! Znamená to tedy, že každý občan musí zaplatit nejpozději do 30. 6. 2024, 300,–Kč a musí to také v tomto datu být uhrazeno buď v hotovosti nebo připsáno na bankovní účet, jinak se stáváte neplatičem.

Někteří občané s oblibou platí za popelnice až v listopadu, což odporuje vyhlášce a vůči ostatním občanům je to diskriminační, když prakticky ostatní občané a obec platí za svoz odpadů ostatním, kteří čekají s platbou až do listopadu. Tento postřeh byl vysloven i při kontrole poplatku krajským úřadem a jsme oproti jiným obcím velmi vstřícní.

Vyhláška také umožňuje osvobození a úlevy od platby poplatku, ale musíte je oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Pokud tedy víte na začátku roku, že splňujete podmínky osvobození, musíte si dát žádost nejpozději do 15. ledna 2024.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců a platí ho poplatník podle svého trvalého pobytu. Musíte ho tedy po této době přihlásit na úřadě a zaplatit poplatek 50,–Kč za jednoho a pokud budete mít více psů, tak za každého dalšího 65,–Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30. listopadu 2024, tzn., pokud budete platit bankovním převodem nebo poštou, už dne 30. listopadu 2024 musí být tato platba připsána na obecním účtu, jinak se stáváte neplatičem a bude zahájeno řízení o vymáhání poplatku.

Platba za stočné

Platba za stočné se podle uzavřených smluv platí podle počtu osob, které bydlí v domácnostech, tedy ne podle trvalého pobytu, proto si kontrolujte smlouvy a při změně počtu se musí smlouva upravit. Platba je stanovena na 1.200,–Kč za osobu a rok. Splatnost platby je také ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. června 2024 a do 30. listopadu 2024.

Informace pro bezhotovostní platbu:
Číslo bankovního účtu: 24629671/0100
Variabilní symbol: číslo rodinného domu

Pospíšilová Radka

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI