Oznámení o době a místě konání voleb do EP

2. května 2014

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů…

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1., volební okrsek a sídlo volebního okrsku:
Okrsek č. 1 – Kulturní dům, Hlavní 131

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může také volit na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

V Josefově dne 2. května 2014

Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI