Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

5. září 2014

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů….

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuji

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1., volební okrsek a sídlo volebního okrsku:
Okrsek č. 1 – Kulturní dům, Hlavní 131

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

V Josefově dne 2. září 2014
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI