Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

4. června 2021

Zasedání se bude konat v pátek dne 11. června 2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Projednání Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2020
5.2 Projednání Účetní závěrky obce Josefov za rok 2020
5.3 Rozpočtové opatření č.j. 1/2021
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,Za Dvorem, rozš.kNN, Hasil,K/7“)
– Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,příp.kNN,Jančaříková,K/139“)
– provádění přezkumu hospodaření obce Josefov na roky 2021-2022
– pohledávka obce – Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodonín
– výběr zhotovitele Sběrný dvůr Josefov
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé, mj.
– záležitosti cyklostezek v k.ú. Josefov u Hodonína
– realizace investic a oprav v roce 2021 a dotace pro obec v roce 2021
– Josefovské krojované hody
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 4. června 2021
sňato: 11. června 2021

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI