POZVÁNKA na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. prosince 2021

Zasedání se bude konat ve středu dne 15. prosince 2021 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 7/2021
– Rozpočtové opatření č.j. 8/2021
– Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2022
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,příp.kNN,Válková“)
– OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
– Dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadů na překladiště Skládka Hraničky Mutěnice
– Dodatek č. 13 ke smlouvě za uložení odpadu se Skládka Hraničky Mutěnice
– Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK s Jihomoravským krajem
– přistoupení obce Josefov k Paktu starostů a primátorů pro energii a klima
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2022 Malovaný kraj Břeclav
– žádost o finanční dar na r. 2022 Kynologický klub Josefov
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 8. prosince 2021
sňato: 15. prosince 2021

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI