Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Josefov

28. února 2019

Zasedání se bude konat 7. března 2019 v 19.00 hod. v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 7/2018
5.2 Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2019
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smluv a dohod
– smlouvy o zřízení služebnosti s městem Hodonín na pozemek p.č. 795/67 v k.ú. Josefov u Hodonína
– smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,sklepy,příp.kNN,Kopta“)
– smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,Záhumenní,úprava vNN,Krejčiřík“)
– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
– vytvoření pracovního místa údržbáře majetku a veřejné zeleně obce
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na natočení CD zpěvačky lidových písní
8. Různé
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– výměna asfaltového povrchu Výletiště pod zeleným
– klimatizace Kulturního domu
– Program rozvoje obce Josefov
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a MAS Dolní Morava
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 28. února 2019
sňato: 7. března 2019

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI