Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

11. června 2020

Zasedání se koná ve čtvrtek dne 18. června 2020 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Projednání Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2019
5.2 Projednání Účetní závěrky obce Josefov za rok 2019
5.3 Rozpočtové opatření č.j. 1/2020
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,Sportovní,rozš.kNN,Marčík“)
– Dohoda vlastníků souvisejících vodovodů se spol. VaK Hodonín
– OZV č. 1/2020, kterou se ruší OZV č. 7/2002, Řád veřejného pohřebiště
– Řád veřejného pohřebiště obce Josefov
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé, mj.
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2019
– realizace investic a oprav v roce 2020 a dotace pro obec v roce 2020
– Josefovské krojované hody
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta


vyvěšeno: 11. června 2020
sňato: 18. června 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI