POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov

27. října 2014

Zasedání se bude konat v pondělí dne 3. listopadu 2014 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Kontrola osvědčení o zvolení
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
4. Určení ověřovatelů a zapisovatele
5. Schválení programu
6. Kontrola plnění minulého usnesení
7. Volba návrhové a volební komise
8. Volba starosty a místostarosty obce
8.1 Určení funkce starosty jako uvolněné
8.2 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
8.3 Volba starosty
8.4 Volba místostarosty
9. Zřízení výborů zastupitelstva
9.1 Finančního
9.1.1 Zvolení členů Finančního výboru
9.1.2 Volba předsedy Finančního výboru
9.2 Kontrolního
9.2.1 Zvolení členů Kontrolního výboru
9.2.2 Volba předsedy Kontrolního výboru
9.3 Kulturního a sportovního
9.3.1 Zvolení členů Kulturního a sportovního výboru
9.3.2 Volba předsedy Kulturního a sportovního výboru
10. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI