POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov

12. října 2022

Zasedání se bude konat ve středu dne 19. října 2022 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení

2. Kontrola osvědčení o zvolení

3. Složení slibu členů zastupitelstva obce

4. Určení ověřovatelů a zapisovatele

5. Schválení programu

6. Kontrola plnění minulého usnesení

7. Volba návrhové a volební komise

8. Volba starosty a místostarosty obce

8.1 Určení funkce starosty jako uvolněné

8.2 Určení způsobu volby starosty a místostarosty

8.3 Volba starosty

8.4 Volba místostarosty

9. Zřízení výborů zastupitelstva

9.1 Finančního

9.1.1 Zvolení členů Finančního výboru

9.1.2 Volba předsedy Finančního výboru

9.2 Kontrolního

9.2.1 Zvolení členů Kontrolního výboru

9.2.2 Volba předsedy Kontrolního výboru

9.3 Kulturního a sportovního

9.3.1 Zvolení členů Kulturního a sportovního výboru

9.3.2 Volba předsedy Kulturního a sportovního výboru

10. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

11. Smluvní a majetkoprávní vztahy, rozpočtové hospodaření obce

smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Dětské hřiště, Josefov“

rozpočtové opatření č.j. 6/2022

12. Různé, mj.

zmocnění starosty obce provádět rozpočtová opatření

delegování starosty k zastupování obce Josefov v orgánech svazků obcí a místní akční skupiny

delegování místostarosty zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti v orgánech svazků obcí
a místní akční skupiny a delegace do dozorčí rady DSO Mikroregion Hodonínsko

13. Diskuse

14. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 12. říjen 2022
sňato: 19. říjen 2022

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI