Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

20. května 2013

Zasedání se bude konat v pondělí dne 27. května 2013 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
5. Schválení
5.1 Závěrečného účtu obce 2012
5.2 Účetní závěrky 2012
5.3 Rozpočtového opatření č.j. 1/2013
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI