Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

9. srpna 2013

Zasedání bude konat v pátek dne 16. srpna 2013 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 3/2013
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 4/2013
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI