Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Josefov

6. března 2014

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. března 2014 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– záměru obce č. 1/2014 – prodej pozemků
– záměru obce č. 2/2014 – výpůjčka pozemku
– počtu členů Zastupitelstva obce Josefov na období 2014 – 2018
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 9/2013
5.2 Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2014
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI