Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

12. června 2014

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 19. června 2014 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o dílo na kanalizaci vedle fotbalového hřiště
– přihlášky k členství v MAS Dolní Morava
– stanov MAS Dolní Morava
5. Schválení
5.1 Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2013
5.2 Účetní závěrky obce Josefov za rok 2013
5.3 Rozpočtového opatření č.j. 2/2014
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI