Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. prosince 2010

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. prosince 2010 v 18.00 hodin v sále Kulturního domu Obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
4.1 Rozpočtového výhledu
4.2 Rozpočtového opatření č.j. 5/2010
4.3 Rozpočtového opatření č.j. 6/2010
4.4 Rozpočtového provizoria na r. 2011
4.5 Dodatku k závěrečnému účtu obce za rok 2009
5. Určení a schválení
– inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
6. Schválení
– smluv a dohod
– prominutí platby za nájem obecních pozemků
– neinvestičního příspěvku na žáky
– příspěvku Regionu Podluží
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil
starosta

Ke stažení:

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI