Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

26. února 2015

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek dne 5. března 2015 v 19.00 hod. v sále Kulturního domu.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– dotačních programů obce Josefov na rok 2015
– pověření zastupování obce Josefov v soudním řízení ve věci pozemků Za Dvorem
– dokončení opravy chodníku v ul. Dolní
6. Schválení
6.1 Rozpočtového opatření č.j. 9/2014
6.2 Návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2015
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
– dotace na ČOV a kanalizaci
– dotace na vybavení JSDH Josefov
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI