Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

26. srpna 2015

Zasedání se bude konat ve středu dne 2. září 2015 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Josefov
– přijetí obce Terezín jako člena Mikroregionu Hodonínsko a uzavření dodatku č. 5 k zakladatelské listině
– návrhu nového znění stanov Mikroregionu Hodonínsko
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 3/2015
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 4/2015
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
– záležitosti ve věci ČOV a kanalizace
– záležitosti Regionu Podluží
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI