POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

14. října 2015

Zasedání se bude konat ve středu dne 21. října 2015 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON (ČOV)
– Veřejnoprávní smlouva o změně rozhodnutí umístění stavby se Stavebním úřadem Hodonín (ČOV)
– příspěvku na provoz IDS-JMK na rok 2016
5. Schválení Rozpočtového opatření č.j. 6/2015
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI