Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

11. listopadu 2015

Zasedání se bude konat dne 18. listopadu 2015 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– zadávacího řízení akce Josefov – kanalizace a ČOV
5. Schválení Rozpočtového opatření č.j. 7/2015
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI