POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. prosince 2015

Zasedání se bude konat v úterý dne 15. prosince 2015 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– platební výměr obce o ceně nájmu (pachtovného) na rok 2016
– obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o komunitním kompostování
– obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů
– obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o stanovení systému komunálních odpadů
6. Schválení
6.1 Rozpočtového opatření č.j. 8/2015
6.2 Rozpočtového provizoria obce na r. 2016
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 8. prosinec 2015
sňato: 15. prosinec 2015

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI