POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. března 2016

Zasedání se bude konat v úterý dne 15. března 2016 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– veřejnoprávních smluv na poskytování sociálních služeb
6. Schválení
6.1 Rozpočtového opatření č.j. 9/2015
6.2 Návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2016
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– záležitosti ČOV
– dotace na vybavení JSDH Josefov
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
– záležitosti soudního řízení pozemků Za Dvorem
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI