POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

21. dubna 2016

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 28. dubna 2016 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON (vedení NN, ul. Sportovní vedle hřiště)
– smlouvy o dílo na zhotovení díla Josefov – kanalizace a ČOV
– smlouvy na technický dozor investora díla Josefov – kanalizace a ČOV
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
– záležitosti ČOV
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
– záležitosti soudního řízení pozemků Za Dvorem
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 21. duben 2016
sňato: 28. duben 2016

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI