POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

20. června 2016

Zasedání se bude konat v pondělí dne 27. června 2016 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na vybavení JSDH
5. Schválení
5.1 Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2015
5.2 Účetní závěrky obce Josefov za rok 2015
5.3 Rozpočtového opatření č.j. 1/2016
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
– provádění přezkumu hospodaření za rok 2016
– záležitosti ČOV
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 20. června 2016
sňato: 27. června 2016

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI