POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

20. února 2017

Zasedání se bude konat v pondělí dne 27. února 2017 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov, rozš. kNN, Petříková“)
– dodatku č. 1 smlouvy s bankou na úvěr financování akce Josefov – kanalizace a ČOV
– dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení díla Josefov – kanalizace a ČOV
– rozhodnutí o názvu ulice Sportovní
6. Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2017
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– záležitosti ČOV
– pasport komunikací obce Josefov
– dotace na vybavení JSDH Josefov
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
– Smrtnica, zápis do seznamu nemateriálního kulturního dědictví Jihomoravského kraje
– revize údajů katastru nemovitostí v obci
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 20. února 2017
sňato: 27. února 2017

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI