POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

4. května 2017

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 11. května 2017 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb s městem Hodonín
– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
6. Schválení
6.1 Rozpočtového opatření č.j. 1/2017
6.2 Rozpočtového opatření č.j. 2/2017
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
– záležitosti ČOV
– pravidla pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
– oprava místní komunikace U Školy
– pravidla soutěže v třídění odpadu pro děti a mládež
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
9. Diskuse
10. Závěr
S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 4. květen 2017
sňato: 11. květen 2017

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI