POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

20. června 2017

Zasedání se bude konat v úterý dne 27. června 2017 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov, kab. smyčka NN, Klečka“)
– smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov, rozš. kNN, Obec“)
– dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodu v obci Josefov se spol. Vak Hodonín
– zadání Změny č. 3 územního plánu Josefov
5. Schválení
5.1 Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2016
5.2 Účetní závěrky obce Josefov za rok 2016
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2016
– provádění přezkumu hospodaření obce Josefov za rok 2017
– záležitosti ČOV
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

 

vyvěšeno: 20. června 2017
sňato: 27. června 2017

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI