Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

14. září 2017

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 21. září 2017 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– Smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Moravy
– příspěvku na provoz IDS-JMK na rok 2018
6. Úprava rozpočtu obce
6.1 Rozpočtové opatření č.j. 4/2017
6.2 Rozpočtové opatření č.j. 5/2017
7. Projednání žádostí a stížností
– žádost o koupi pozemků obce Josefov v k.ú. Radějov u Strážnice
– žádosti o koupi pozemků na výstavbu RD v Josefově
– žádost o finanční dar na zdravotní péči
8. Různé
– záležitosti ČOV
– záležitosti sdružené dodávky zemního plynu
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 14. září 2017
sňato: 21. září 2017

Ke stažení

 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI