POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. prosince 2017

Zasedání se bude konat v pátek dne 15. prosince 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov, kab. smyčka NN, Klečka“)
– smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov, rozš. kNN, Petříková“)
– Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Rozšíření veřejného osvětlení, ulice Sportovní, Josefov I. etapa“
– Smlouvy na prodej pozemků ve spoluvlastnictví obce v k.ú. Radějov u Strážnice, dle záměru obce Josefov č. 2/2017
– Smlouvy na prodej pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Josefov u Hodonína, dle záměru obce Josefov č. 3/2017
– dodatku č. 1 k zakladatelské smlouvě Regionu Podluží a Stanov svazku obcí Regionu Podluží
– Smlouvy návratné finanční pomoci pro DSO Region Podluží na předfinancování projektu „Podluží plánuje společně“
– Garance spolufinancování sociálních služeb na rok 2018
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– platební výměr obce o ceně nájmu (pachtovného) na rok 2018
– odměn členů zastupitelstva obce
6. Rozpočtové hospodaření obce
6.1 Rozpočtové opatření č.j. 7/2017
6.2 Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2018
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé
– záležitosti ČOV
– záležitosti sdružené dodávky zemního plynu
– záležitosti soudního řízení pozemků Za Dvorem
– projednání poskytnutí návratné finanční výpomoci, Místní akční skupině Dolní Morava
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 8. prosince 2017
sňato: 15. prosince 2017

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI