POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. března 2018

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 15. března 2018 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smluv a dohod
– volby do funkce přísedící u Okresního soudu v Hodoníně
– smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,sklepy,příp.kNN,Kopta“)
– darovací smlouvy na cykloodpočívadlo s DSO Mikroregion Hodonínsko
– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
– provádění GDPR a smlouvy na zajištění služeb GDPR
– smlouvy o spolufinancování Změny č. 3 Územního plánu obce Josefov
– vnitřní organizační směrnice obce Josefov, Směrnice pro zpracování účetnictví
6. Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2018
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční záštitu a spolupořadatelství 18. setkání mužáckých sborů v Josefově
– žádost o finanční dar, Kostel všech svatých v Josefově
8. Různé
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– záležitosti ČOV, mj. schválení výše stočného
– dotace JMK na 18. setkání mužáckých sborů v Josefově
– výměna dlažby na hřbitově a části chodníku ul. Záhumenní
– záležitosti Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a MAS Dolní Morava
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 8. března 2018
sňato: 15. března 2018

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI