POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

5. června 2018

Zasedání se bude konat ve středu dne 13. června 2018 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov. (Datum vyvěšení 5. 6. 2018, datum sejmutí 13. 6. 2018.)

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 3. Kontrola plnění minulého usnesení
 4. Schválení
  • –  smluv a dohod
  • –  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu

   „Setkání mužáckých sborů na Podluží v Josefově“

 5. Rozpočtové hospodaření obce

5.1 Projednání Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2017 5.2 Účetní závěrka obce Josefov za rok 2017
5.3 Rozpočtové opatření č.j. 1/2018

 1. Projednání žádostí a stížností
 2. Různé
  • –  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2017
  • –  provádění přezkumu hospodaření obce Josefov za rok 2018
  • –  záležitosti pozemků na cyklostezku
  • –  Program rozvoje obce Josefov
 3. Diskuse
 4. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI