POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

12. prosince 2018

Zasedání se bude konat ve středu dne 19. prosince 2018 v 19.00 hodin
v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,Hlavní,příp.kNN,Prát“)
– Dodatek č. 10 ke smlouvě o uložení odpadů na skládce odpadů Mutěnice-Hraničky
– Záměr obce Josefov poskytnout pozemky obce jako výprosu
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– platební výměr obce o ceně nájmu (pachtovného) na rok 2019
6. Rozpočtové hospodaření obce
6.1 Rozpočtové opatření č.j. 4/2018
6.2 Rozpočtové opatření č.j. 5/2018
6.3 Rozpočtové opatření č.j. 6/2018
6.4 Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov r. 2019 – 2022
6.5 Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2019
7. Projednání žádostí a stížností
– žádosti o finanční dary spolkům, organizacím a na speciální zdravotní pomůcku
– žádost o poskytnutí mimořádného členského příspěvku MAS Dolní Morava
– žádost města Hodonín o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku zatíženého potrubím jodo-bromové vody
8. Různé
– Program rozvoje obce Josefov
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 12. prosince 2018
sňato: 19. prosince 2018

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI