POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

30. května 2019

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 6. června 2019 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 4. Kontrola plnění minulého usnesení
 5. Rozpočtové hospodaření obce
 • Rozpočtové opatření č.j. 1/2019
 1. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
 • smlouvy a dohody
 • užívání pozemků p.č. 339/9, 403/3, 403/4, 418/3, 795/5 a 798/1 v k.ú. Josefov u Hodonína
 • smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,rozšíření,kNN,Tománek“)
 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb s městem Hodonín
 • provádění přezkumu hospodaření obce Josefov na roky 2019-2020
 • smlouva na zajištění služeb GDPR
 • Program rozvoje obce Josefov
 1. Projednání žádostí a stížností
 2. Různé, mj.
 • oprava povrchu Výletiště pod zeleným
 • klimatizace Kulturní dům Josefov
 1. Diskuse
 2. Závěr

S pozdravem

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta

vyvěšeno:        30. května 2019
sňato:                 6. června 2019

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI