Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

12. prosince 2019

Zasedání se bude konat ve středu dne 18. prosince 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 3/2019
5.2 Rozpočtové opatření č.j. 4/2019
5.3 Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2020
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– avízo k platbě neinvestičního příspěvku č. 2019-0216 Region Podluží (Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2019)
– Smlouva o převzetí odpadů na překladiště TKO Skládka Hraničky Mutěnice
– Směrnice o provádění finanční kontroly
– Směrnice o majetku obce Josefov
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Josefov
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2020 Malovaný kraj Břeclav
– žádost o finanční dar na r. 2020 Kynologický klub Josefov
– žádost o finanční dar na r. 2020 ZŠaMŠ Prušánky
– žádost o finanční dar na r. 2019 SRPDŠ Prušánky
– žádost o finanční dar na r. 2020 TJ Sokol Josefov
8. Různé, mj.
– záležitosti Změny č. 3 Územního plánu Josefov
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 12. prosince 2019
sňato: 18. prosince 2019

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI