Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

11. března 2020

Zasedání se bude konat ve středu dne 18. března 2020 v 19.00 hodin
v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 5/2019
5.2 Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2020
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smluv a dohod
– smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,rozš.kNN,Klubus“)
– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
– vnitřní organizační směrnice obce Josefov-Směrnice pro zpravování účetnictví
– vydání Změny č. 3 Územního plánu Josefov
– informace k povinnosti pořízení Zprávy o uplatňování ÚP Josefov v uplynulém období 12/2013 – 03/2020
– koupě pozemků v k.ú. Josefov u Hodonína
– právní zastoupení proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost Nemocnice TGM Hodonín o finanční dar do sbírky na obměnu zdravotnické techniky
– žádost Víly pro děti, nadační fond o finanční dar
8. Různé, mj.
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– realizace investic a oprav v roce 2020
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti kulturně-společenských a sportovních akcí
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 11. března 2020
sňato: 18. března 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI