POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

22. července 2020

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 30. července 2020 v 19.00 hodin
v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 2/2020
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,Záhumenní,úprava vNN,Krejčiřík“)
– smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Oprava povrchu parket sálu KD Josefov“
– dotace poskytnutá Ministerstvem kultury na realizaci projektu „Sousoší sv. Anny v Josefově“
– výběr dodavatele komunální techniky a jejího financování
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 22. července 2020
sňato: 30. července 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI