POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

21. října 2020

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 29. října 2020 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 4/2020
– Rozpočtové opatření č.j. 5/2020
– Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov na r. 2021 – 2024
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– příspěvek na provoz IDS-JMK na rok 2021
– OZV č. 1/2020, kterou se ruší OZV č. 7/2002, Řád veřejného pohřebiště
– Řád veřejného pohřebiště obce Josefov
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2021 Český včelařský svaz Hodonín
– žádost o výmaz předkupního práva z KN plynoucí z kupní smlouvy na pozemek RD z r. 2002
8. Různé, mj.
– Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2020
– Postoupení podnětu – odbíjení kostelních zvonů v obci Josefov
– Poplatky za SKO a stočné
– Sběrný dvůr, garáž vozidla JSDH obce
– Soutěž ve sběru tříděného odpadu
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 21. října 2020
sňato: 29. října 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI